פרוטוקול ישיבת מועצה איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם מיום 26/9/23

פרוטוקול ישיבת מועצת האיגוד -חתום 26.03.23