פרוטוקול ישיבת מועצת האיגוד -חתום 26.03.23

פרוטוקול ישיבת מועצת האיגוד -חתום 26.03.23