ECOSTEM 21

שותפות אזורית לקידום חינוך מדעי טכנולוגי ופיתוח כישורי חיים ומיומנויות מגן ועד תעסוקה לפיתוח תשתית מתאימה להון אנושי איכותי, בעל כושר השתכרות גבוה בעתיד והתאמה לעולם העבודה המשתנה. שותפות אזורית לקידום חינוך מדעי טכנולוגי ופיתוח כישורי חיים ומיומנויות מגן ועד תעסוקה לפיתוח תשתית מתאימה להון אנושי איכותי, בעל כושר השתכרות גבוה בעתיד והתאמה לעולם העבודה המשתנה.

מאפיינים

תחום

 • STEM
 • חינוך
 • חינוך בלתי פורמלי
 • תעשייה

קהלי יעד

 • יזמים
 • מנהלי מחלקות חינוך
 • תלמידים

רשויות

 • בענה
 • דיר אל אסד
 • כרמיאל
 • מג'ד אל כרום
 • משגב
 • נחף
 • ראמה

תיאור הפרוייקט

מה זה STEM
Science, Technology, Engineering, Mathematics
אלו ראשי תיבות שנוצרו על מנת לקדם גישה מבוססת התנסות וחוויה של למידה והוראה בסביבות לימודים פורמאליות ולא-פורמאליות תוך שילוב ידע מדיסציפלינות שונות בדגש על מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה. בעשור האחרון בכל רחבי העולם, STEM עשתה תפנית מגישה בסיסית של הוראה ולמידה לכזו השואבת מחשיבה מעצבת, תומכת באוריינות וחשיבה חישובית וכוללת אומנות, חקלאות, רפואה, יזמות ולמידה חברתית רגשית. המרכז בחינוך STEM איכותי הוא ביסוסו בפיתוח כישורים ומיומנויות המופנים לאתגרי המאה ה21. חינוך STEM מכין את הלומד להשתלבות בעולם תעסוקה משתנה תדיר ועל כן עליו להיות מקושר ומחובר בבסיסו לכוח העבודה והתעסוקה.

Eco- STEM הינו מערך קשרים ופרוייקטים חינוכיים מגן ועד תעסוקה ליצירת ברית ושיתוף פעולה ממוסד בין מערכות החינוך השונות לבין האקדמיה התעשייה משרדי ממשלה פילנתרופיה והארגונים החברתיים באזור בכדי ליצור אסטרטגיה אזורית משותפת המבוססת על נתונים ומדידה משותפים.

הקמת שותפות רב מגזרית רחבה תהווה תשתית הכרחית לפיתוח אזורי, צמצום פערים בין המרכז לפריפריה ולהעלאת רמת החיים בגליל.

לתהליך שותפות קרן ביחד- יואל וסטלה קרסו, וקרן רש"י, המשמשת גם גורם מקצועי מלווה כחלק ממיזם "הישוב במרכז"

– לאתר המיזם ב Israel STEM ecosystems  COP

שלבי הפרוייקט

תכנון

סיום

infoמיפוי
infoהקמת ועדת היגוי
infoבחירת משימות אזוריות
infoכתיבת תכניות עבודה
infoיציאה לביצוע תכניות

שותפים לפרוייקט

קרן ביחד משפחת סטלה ויואל קרסו
קרן ראסל ברי
ארגון TIES
קרן רשי
קרן סמואלי