מכרז פומבי משותף 04/2024 למתן שירותי קליטה וטיפול של פסולת בניה