מכרז כ"א – 13/2024 מנהל תיקי לקוחות במרכז היתרי בניה לתעשייה בהתאם לפקודת העיריות