מכרז פומבי משותף 09/2024 מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בשטח שיפוט המועצות המקומיות: ראמה, נחף ובענה