מכרז פומבי 06/2024 מכרז עם בחינה דו-שלבית עבודות הנדסה בנאיות עבור רשויות איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי לקבלנים רשומים ג100/ ו-ג200

עבודות לבנייה, כבישים, תשתיות ופיתוח לפי היקפי עבודות לפי סיווג הקבלן ג100/ סוג 2ג100/ סוג 4 ו-ג100/ סוג 5 ג200/ סוג ,2 ג200/ סוג 4 ו-ג200/ סוג 5 מכרז מסגרת