קול קורא למתן שירותי ייעוץ לליווי הקמת מרכז ידע אזורי

במסגרת שיתוף הפעולה האזורי מבקש אשכול בית הכרם להקים מרכז ידע אזורי אשר יכלול:
  • איסוף וניתוח נתונים קיימים באשכול או בקרב שותפים כבסיס לפיתוח כלכלי באשכול בתקופת פוסט קורונה (טווח קצר).
  • הגדרת מתווה ראשוני למרכז ידע אזורי באשכול בתחום הפיתוח הכלכלי ותחומים נוספים שבתחום אחריות האשכול (טווח ארוך).
ההצעות יוגשו לאשכול לידי סמיחה אדריס  בדוא"ל sameeha@bkerem.org.il עד ליום 19/7/20  שעה 12:00. המציעים יוודאו קבלת הדוא"ל באשכול בטלפון 04-8276500 .