החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח על ידי משכ"ל

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מעוניין להתקשר עם ספק/ים לאספקת שירותי ליסינג לכלי רכב ולצורך כך הוא בוחן את האפשרות לעשות שימוש במכרז שפרסמה החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי- מס מכרז לת/25/2019