הפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות עבור אוכלוסיה עם מוגבלויות

אשכול בית הכרם הגלילי מעוניין להרחיב ולשפר את השירותים הניתנים בתחום המוגבלויות ברשויות האשכול אשר נמצאים כיום בתת שירות. האשכול מזמין בזאת הצעות להפעלת רצף מסגרות טיפול ושיקום קהילתיות לאוכלוסייה בעלת מוגבלויות, בהתאם להוראות המכרז וצרופותיו. להרשמה לכנס המציעים (תנאי להשתתפות במכרז)