מכרז לייעוץ כלכלי להשבחת שמן זית – 05112020

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מבקש לקבל הצעות למכרז פומבי מס' 13/2020 למתן שירותי ייעוץ כלכלי לאשכול במסגרת פרויקט להשבחת שמן זית בשיתוף עם האיחוד האירופי המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה עד ליום ראשון תאריך 15/11/20 בשעה 12:00 מועד אחרון להגשת הצעות עד ליום חמישי תאריך 19/11/20 בשעה 13:00 במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי האשכול רחוב 16 כרמיאל הנוסח המחייב את האשכול הוא נוסח מסמכי המכרז המפורסם באתר האשכול