מכרז למתן שירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה)

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מבקש לקבל הצעות למכרז מסגרת פומבי מס' 09/2021 למתן שירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה)  

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מזמין בזאת לקבל הצעות למתן שירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (להלן ובהתאמה: "איגוד הערים" ו"המכרז"), והכל בהתאם להגדרות המופיעות והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי המכרז ונספחיו.

ההשתתפות במכרז מותנית ברכישת מסמכי המכרז בסך של 900 ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה.

המועד האחרון להגשת ההצעות לא יאוחר מיום 27.12.2021 בשעה 12:30. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, רח' משגב 16, כרמיאל.

 

מובהר בזאת, כי רק התנאים המפורטים במסמכי המכרז יחייבו את האשכול.

טלפון: 04-8276500, כתובת דוא"ל: office@bkerem.org.il