מכרז לרכישת מחשבים

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי  מכרז פומבי  07/2020 לאספקת מחשבים לרשויות אשכול בית הכרם מכרז לאספקת מחשבים מחודשים לאשכול, והדרכת המשתמשים במחשבים המסופקים. הזוכה במכרז יספקו מחשבים על פי הדרישות המפורטות במסמכי מכרז זה ונספחיו, ובהתאם למפרט שבהצעת המחיר נספח א-2 המצורף למכרז זה. עלות השתתפות במכרז500  ₪ אשר לא יוחזרו בשום מקרה.  
 
מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה יום שלישי, תאריך 21/7/2020 עד השעה 12:00
פרסום תשובות לשאלות הבהרה יום חמישי, תאריך 23/7/2020.
מועד אחרון להגשת ההצעות יום רביעי , תאריך 29/7/2020 עד השעה 12:00. מיקום תיבת המכרזים – משרדי האשכול ברח' משגב 16, כרמיאל.
מועד פתיחת תיבת המכרזים יום רביעי, תאריך 29/7/2020 בשעה 12:30
פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה במשרדי האשכול ברח' משגב 16, כרמיאל וכן ניתן להצטרף באמצעות זום Meeting ID: 925 1912 4451 Passcode: 12345