מכרז מסגרת פומבי מס' 01/2022 למתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון בשטח שיפוט המועצות המקומיות: ראמה, נחף ובענה

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 1,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו בשום מקרה באמצעות העברה בנקאית לחשבון 39760004  בסניף 961 של בנק לאומי ע"ש  איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום ב', תאריך 16.02.2022, עד השעה 16:00.  מועד אחרון להגשת ההצעות - עד ליום ב', תאריך 07.03.2022, עד השעה 12:20, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי האשכול.