מכרז מסגרת פומבי מס' 02/2022 להכנת והפעלת תכנית להשתתפות ומעורבות חברתית לצעירים וצעירות בהדרה מהחברה הערבית

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי     

מבקש לקבל הצעות למכרז מסגרת פומבי מס' 02/2022

   

להכנת והפעלת תכנית להשתתפות ומעורבות חברתית לצעירים וצעירות בהדרה מהחברה הערבית

   

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מזמין בזאת לקבל הצעות להכנת והפעלת תכנית להשתתפות ומעורבות חברתית לצעירים וצעירות בהדרה מהחברה הערבית (להלן ובהתאמה: "איגוד הערים" ו"המכרז"), והכל בהתאם להגדרות המופיעות במסמכי המכרז ונספחיו.

 

המועד האחרון להגשת ההצעות לא יאוחר מיום 13.02.2022 בשעה 13:00. את ההצעות יש להגיש במסירה ידנית בלבד (לא בדואר ו/או בכל דרך אחרת) בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול, רח' משגב 16, כרמיאל.

 

מובהר בזאת, כי רק התנאים המפורטים במסמכי המכרז יחייבו את האשכול.

 

טלפון: 04-8276500, כתובת דוא"ל: tal@bkerem.org.il