מכרז מסגרת פומבי מס' 12/2020 לקבלת הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי

איגוד ערים אשכול רשויות רשויות בית הכרם הגלילי מבקש לקבל הצעות למכרז מסגרת פומבי מס' 12/2020 למתן שירותי ייעוץ משפטי לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי, לרבות שירותי אכיפה משפטית ותביעה בתחומים מוניציפאליים (למעט תכנון ובנייה) את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 1500 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו בשום מקרה באמצעות העברה בנקאית לחשבון 39760004  בסניף 961 של בנק לאומי ע"ש  איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו www.bkerem.org.il מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – עד ליום א', תאריך   15.11.2020 בשעה 12:00. מועד אחרון להגשת ההצעות - עד ליום א', תאריך 29.11.2020 שעה 12:00, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי האשכול.