מכרז מסגרת פומבי מס' 14/2022 למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות בשטח רשויות האשכול

איגודי ערים אשכולות רשויות בית הכרם הגלילי מבקש לקבל הצעות למכרז מסגרת פומבי מס' 14/2022 למתן שירותי ניקיון וטיאוט רחובות בשטח רשויות האשכול את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום בסך של 4,500 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו בשום מקרה באמצעות העברה בנקאית לחשבון 39760004  בסניף 961 של בנק לאומי ע"ש  איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי. ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם באתר האינטרנט של האשכול שכתובתו www.bkerem.org.il. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום  א', תאריך 06/11/22, עד השעה 23:59. מועד אחרון להגשת ההצעות - יום ב,  תאריך 28/11/22 עד השעה 13:00, במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי האשכול.