מכרז מסגרת פומבי מס' 5/2021 לאספקת כלי צמ"ה ומגרסות לפסולת