מכרז פומבי משותף מס' צא/ 07/2021 למתן שירותי צילומי אוויר ( אורתופוטו), צילומי תלת מימד, סקרי שינויים ומיפוי פוטוגרמטרי ושירותים נוספים עבור האשכולות והרשויות המקומיות החברה באשכולות

אשכול רשויות נגב מזרחי, אשכול רשויות שורק דרומי , אשכול רשויות השרון, אשכול רשויות בית הכרם, אשכול רשויות כנרת עמקים, אשכול רשויות גליל מערבי מזמינים בזאת גופים העומדים בתנאי הסף המפורטים בחוברת מכרז זו, להציע הצעות להתקשר בהסכמים עם האשכולות ועם הרשויות המקומיות החברות באשכולות, למתן שירותי צילומי אוויר (אורתופוטו), צילומי תלת מימד, סקרי שינויים ומיפוי פוטוגרמטרי ושירותים נלווים נוספים כמפורט במסמכי המכרז.

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסך 2,500 ₪ (שלא יוחזרו בשום מקרה) באתר האינטרנט של אשכול נגב מזרחי בכתובת: /https://eastnegev.org

ההגשה תתבצע עד יום ראשון ה-22.8.21 בשעה 12:00 לתיבת המכרזים המצויה במשרדי אשכול נגב מזרחי, בכתובת: מרכז מסחרי 65 בית כרמית, קומה 1, דימונה.

 

הסבר ביחס לכללי ומבנה המכרז, הגשת ההצעות וההסכם יתקיים ביום חמישי ה-29.7.21 בשעה 10:00 באמצעות אפליקציית ZOOM .קישור לפגישה נמצא בקובץ למטה