מכרז פומבי משותף 08/2023 – לאספקת ריהט משרדי ומוסדות חינוך לרשויות האשכולות