מכרז פומבי – רכז תעסוקה 10/2023 – אשכול בית הכרם סופי