מכרז פומבי 01/19 – למתן שירותים לקידום האוריינות הדיגיטלית

מעוניין האשכול ליזום תוכנית שמטרתה קידום האוריינות הדיגיטלית הן באשכול והן ברשויות האשכול וכן, בתאגידים הקשורים לרשויות האשכול. לשם כך, ברצון האשכול להתקשר עם נותן שירותים שיפתח וינהל תוכנית לקידום האוריינות הדיגיטלית שתכלול בין היתר, מתן הדרכות, קיום ימי עיון ועבודה מול עובדי הרשויות בתחום הרשויות עצמן.