מכרז פומבי 02/19 – לאספקה, שירות ואחזקת מערכת לניהול ולבקרה על פינוי פסולת