מכרז פומבי 14/19 – אספקת שירותי רו"ח ושירותי הנהלת חשבונות

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מזמין בזאת הצעות לאספקת שירותי רו"ח והנה"ח בהתאם לתנאי המכרז וההסכם.