מכרז פומבי 16/19 – פנייה לקבלת הצעות לאיתור, התראה וניהול קולות קוראים

מטרת ההתקשרות הינה לסייע לרשויות האשכול ולאשכול יישובי בית הכרם בע"מ למצות את המשאבים המוצעים להן ממשרדי הממשלה כולל מרכב"ה, מגופים פילנתרופיים ומגזר שלישי תוך שימת דגש על סביבת עבודה משותפת ומכוונת מטרה לקידום רשויות האשכול, אשכול יישובי בית הכרם בע"מ ורמת השירותים לתושב.