מכרז פומבי 21/19 – למתן שירותי ארכיון דיגיטלי

מבקש האשכול לקדם שירותי ניהול מסמכים בארכיון דיגיטאלי, כך שניתן לעשות שימוש בידע הארגוני המצטבר ברשויות האשכול באופן מייטבי. לשם כך, מבקש האשכול להתקשר עם נותן שירותים שיקים ויתחזק מערכת ניהול מסמכים דיגיטאלית, אשר וכל לעבוד בסביבת Office Microsoft ותאפשר ניהול מסמכים ודואר אלקטרוני.