מכרז פומבי 7/2021 למתן שירותי ייעוץ להקמת מרכז מידע אזורי לאיגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי

מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה – יום א' תאריך 7/11/2021,  עד השעה 11:00.     מועד אחרון לפרסום תשובות לשאלות הבהרה – יום ג',  תאריך 9/11/2021.     מועד אחרון להגשת ההצעות – יום ה', תאריך 18/11/2021,  עד השעה 11:30.     מיקום תיבת המכרזיםמשרדי האשכול ברחוב משגב 16, כרמיאל.   מועד פתיחת תיבת המכרזים – יום ה', תאריך 18/11/2021 בשעה 11:45.     פתיחת תיבת המכרזים הינה פומבית ותהיה במשרדי האשכול ברחוב משגב 16, כרמיאל.     סוג וסכום הבטוחה להצעה - ערבות בנקאית עבור הגשת הצעה על סך 20,000 ₪. הערבות תהיה בתוקף עד ליום 31.01.2022.   ראיונות למציעים – ביום 30/11/2021 בין השעות 13:30  ל- 15:00.