מכרז 8/2020 – מכרז מסגרת תחזוקה או הקמת תשתיות ציבוריות סיווג ג/200 – סוג 2

מכרז לתיקון ותחזוקה או הקמת תשתיות ציבוריות, וכל הנובע מאחזקתם באופן טבעי ו/או כמקובל ו/או כמתחייב ע"פ כל דין לרבות כללים, נהלים, הנחיות וכיו"ב של כל גוף ממשלתי או מוסדי.