מכרז פומבי מס' 05/2021 ל מערכת לניהול דוחות

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מבקש לקבל הצעות למכרז פומבי מס' 05/2021 למערכת לניהול דוחות. מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה : יום ד' תאריך 05/05/21 עד השעה 12:00. מועד אחרון להגשת הצעות : יום ה' תאריך 20/05/21 עד השעה 13:00 במסירה ידנית בלבד לתיבת המכרזים במשרדי האשכול רחוב משגב 16, כרמיאל. הנוסח המחייב הוא נוסח מסמכי המכרז המפורסם באתר האשכול. הודעה על הוספת מועד לשאלות הבהרה: נקבע מועד להגשת שאלות הבהרה נוספות עד ליום שני, 10.05.2021, עש השעה 10:00. תשובות לשאלות הבהרה יפורסמו עד ליום 11.05.2021. הבהרה – דחיית מועד הגשת המכרז ליום ג' ה 25/5/2021 עד השעה 12:30