מכרז פומבי 06/19 – לביצוע עבודות שיפוץ משרדי האשכול

הנכם מוזמנים בזאת, על ידי המזמין, להגיש הצעות לשיפוץ משרדי האשכול החדשים ברח' משגב 16 בכרמיאל.