מכרז פומבי 06/2021 למתן שירותי תברואן בתחום רישוי עסקים