מכרז פומבי 2022/06 הזמנה להציע הצעות לאספקת שירותי ניהול רשימת יועצים וספר ספקים לרשויות אשכול גליל מערבי, אשכול רשויות הגליל והעמקים ואשכול בית הכרם הגלילי

לאספקת שירותי ניהול רשימת יועצים וספר ספקים לרשויות איגודי ערים אשכול רשויות גליל מערבי, אשכול רשויות הגליל ועמקים ואשכול רשויות בית הכרם הודעה על צירוף איגוד ערים אשכול בית הכרם הגלילי למכרז המשותף 10 באוגוסט 202