מכרז 10/2020 – למתן שירותי איסוף, פינוי ושינוע פסולת בניין ושיקום מצבורי פסולת בשטח שיפוט של המועצה האזורית משגב

אשכול בית הכרם מבקש לקבל הצעות למתן שירותי איסוף, פינוי וטיפול בפסולת בניין ושיקום מצבורי פסולת באמצעות מיחזור, בשטח שיפוט המועצה האזורית משגב.