מכרז פומבי 02/18 – מכרז לניקיון מצבורי פסולת

למתן שירותי איסוף, פינוי וטיפול בפסולת בניין ושיקום מצבורי פסולת באמצעות מיחזור המצויים בשטח שיפוט מועצות מקומיות: מועצה מקומית דיר אל אסד, מועצה מקומית מג'ד אל כרום ומועצה מקומית ראמה.