מכרז פומבי 03/2022 – הזמנה להציע שירותי מנהל אנרגיה ושינויי אקלים

איגוד ערים אשכול בית הכרם הגלילי (להלן: "האשכול") מזמין בזאת לקבל הצעות לשירותי ניהול אנרגיה (להלן: "המכרז"), והכל בהתאם להגדרות המופיעות במכרז זה, מפרט העבודות, ובנספחים המצורפים למכרז והחוזה המצורף.

השתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך של 500 ₪ שלא יוחזרו משום סיבה. עבור רכישת מסמכי המכרז ודמי ההשתתפות ניתן לשלם באמצעות העברה בנקאית לחשבון 39760004  בסניף 961 של בנק לאומי ע"ש  איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי.

מועד אחרון להגשת הצעות למכרז: יום ה', תאריך 10-3-2022, עד השעה 12:00.

ניתן לעיין במסמכי המכרז במלואם, קודם רכישתם, ללא תשלום, גם במשרדי האשכול, בתאום טלפוני מראש, החל מיום 13-2-2022. יש לתאם הגעה בטלפון 04-8276500, בשעות קבלת קהל 8:30 – 15:30.

הנוסח המחייב של תנאי המכרז, הוא הנוסח המפורט במסמכי המכרז לרבות תיקוניהם.

לפרטים נוספים: nati@bkerem.org.il, טלפון: 04-8276500