מכרז פומבי 2023/07 – מתן שירותי ניהול ופיקוח ביצוע עבודות הנדסה בנאיות

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי מכרז פומבי מס' 2023/07 למתן שירותי ניהול ופיקוח ביצוע עבודות הנדסה בנאיות עבור איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי