פרוטוקול ישיבת מועצה איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי 05.12.22

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד אשכול יישובי בית הכרם ב – 05.12.22