מכרז פומבי 06/2020- שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי מחשוב

איגוד ערים אשכול רשויות בית הכרם הגלילי (להלן: "האשכול") מזמין בזאת לקבלת הצעות למתן שירותי ניהול מערכות מידע ושירותי מחשוב עבור אשכול יישובי בית הכרם ורשויות האשכול. רשאים להשתתף בהליך זה אך ורק מציעים העומדים, במועד הגשת ההצעות, בכל תנאי הסף שמפורטים במכרז השתתפות במכרז מותנית בתשלום בסך של 3,000 ₪, אשר לא יושבו בכל מקרה, אשר ישולמו בהעברה בנקאית לחשבון האשכול. שאלות הבהרה יוגשו בכתב ובקובץ WORD, לסמיחה אדריס בכתובת sameeha@bkerem.org.il עד ליום 19/07/2020 בשעה 12:00. חובה על המציע לוודא הגעת שאלות ההבהרה בטלפון 04-8276500. תשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו באתר עד ליום חמישי ה 23/07/2020 מועד אחרון להגשת הצעות – 06.08.2020 עד השעה 12:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי האשכול הנמצאים ברחוב משגב 16 בכרמיאל.           על מנת לשמור על בריאותנו וכללי הריחוק החברתי, פתיחת המעטפות תתקיים באמצעות זום (ללחוץ כאן לקישור)                                                      הפרטים מצורפים מטה
45678 Passcode
 992 8463 2180 Meeting ID